Na Testovaní 9 sa zúčastnilo 38 356 žiakov z 1 444 ZŠ

Výsledky Testovania 9 tak i tento rok potvrdili vzťah medzi socioekonomickou situáciou v regióne a úrovňou vedomostí žiakov.BRATISLAVA 2. júna (WebNoviny.sk) – Z počtu viac ako 38 300 žiakov, ktorí písali deviatacký monitor, dosiahlo 1 286 žiakov úspešnosť viac ako 90 percent pri teste z matematiky a vyučovacieho jazyka, a sú teda prijatí na strednú školu bez prijímacích skúšok.

Žiaci v 26 okresoch Slovenska dosiahli v testovaní z matematiky úspešnosť pod hranicou národného priemeru, pričom 11 z nich sú okresy označené ako najmenej rozvinuté okresy Slovenska. Výsledky Testovania 9 tak i tento rok potvrdili vzťah medzi socioekonomickou situáciou v regióne a úrovňou vedomostí žiakov. Informovala o tom Martina Slušná z komunikačného odboru rezortu školstva.

Na aprílovom Testovaní 9 sa zúčastnilo 38 356 žiakov z 1 444 základných škôl, 35 852 žiakov bolo zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 490 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 14 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovaných bolo aj 2 988 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Na 75 základných školách sa 1 209 žiakov rozhodlo pre elektronickú formu testovania (E-testovanie 9). Úspešnosť viac ako 90 percent z oboch testov dosiahlo 1 286 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 56 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským.

Ministerstvo začalo pracovať na úlohách

V teste z matematiky dosiahli úspešnosť pod národným priemerom (52,8 %) žiaci z 26 okresov Slovenska. Do tejto kategórie spadá aj 11 tzv. najmenej rozvinutých okresov, ktorých sa týka vládna podpora najmenej rozvinutých okresov. Z tejto kategórie sa vymykajú iba Sobrance, kde žiaci dosiahli v teste z matematiky úspešnosť 57,6 percenta, a teda výsledok je porovnateľný s národným priemerom.

„Ministerstvo školstva v zmysle uznesenia vlády k zákonu o podpore najmenej rozvinutých okresov začalo pracovať na úrovni expertných skupín na vyplývajúcich úlohách. Orientujeme sa najmä na oblasť diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aktuálne v nadväznosti na Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok tvoríme v spolupráci s našimi priamo riadenými organizáciami, VÚDPaP a NÚCEM, pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky s následným monitorovaním výsledkov týchto žiakov,“ povedal štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák.

Rovnako na tieto výsledky reagovala riaditeľka NÚCEMu Romana Kanovská a načrtla najbližšie kroky tejto priamo riadenej organizácie ministerstva školstva. „Aktuálne pripravujeme projekt Inkluzívnej školy, v ktorom plánujeme v týchto regiónoch zaviesť do vyučovania už na 1. stupni základných škôl podporné aktivity pre žiakov, aby sa zlepšili ich výsledky a zručnosti najmä v čitateľskej a matematickej gramotnosti. Aktivity budú cielene zamerané tak, aby sa žiaci stále zlepšovali, čo budeme aj priebežne monitorovať,“ povedala.

Najúspešnejší boli v Bratislave a Košiciach

Test z matematiky riešilo 38 230 žiakov s priemernou úspešnosťou 52,8 percenta. Výrazne lepší výsledok dosiahli žiaci v elektronickej forme testu, a to 64,3 percenta. Výsledky z matematiky na štátnych školách, súkromných školách a cirkevných školách sú na úrovni národného priemeru. Výsledky žiakov z matematiky vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru, rozdiely medzi krajmi navzájom nie sú vecne významné.

Pri rozdelení žiakov podľa výsledkov v teste z matematiky od najúspešnejších (tí, čo dosiahli aspoň 80 – 100 %) až po najmenej úspešných (dosiahli 0 – 20 %) sa ukazuje, že najväčší percentuálny podiel žiakov v kategórii úspešnosti 80 – 100 percent je v okresoch Bratislava I, Košice I a Košice III. Naopak, najvyšší percentuálny podiel žiakov v kategórii úspešnosti 0 – 20 percent je v okresoch Rožňava, Veľký Krtíš a Gelnica.

Zároveň sa potvrdila súvislosť medzi úrovňou nezamestnanosti v okrese a dosiahnutej úspešnosti žiakov v danom okrese. S rastom nezamestnanosti v okrese stúpa podiel skupiny najmenej úspešných žiakov v teste.

Kontrolu vykonávali štátni inšpektori

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 35 864 žiakov s priemernou úspešnosťou 62,6 percenta. Elektronicky testovaní žiaci (1 088) dosiahli priemernú úspešnosť 68,7 percenta. Výsledky zo slovenského jazyka a literatúry sú na štátnych školách, súkromných aj cirkevných školách na úrovni národného priemeru. Výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru.

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 490 žiakov s priemernou úspešnosťou 64,6 percenta. Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 490 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským, pričom dosiahli priemernú úspešnosť 64,2 percenta. Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 14 žiakov s priemernou úspešnosťou 67,9 percenta.

Testovanie 9 zahŕňalo test z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. Úlohy v testoch boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. V testoch z vyučovacích jazykov mali stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s porozumením, test z matematiky obsahoval i úlohy začlenené do kontextu praktického života, či grafy a tabuľky. Na objektívnosť testovania dohliadal externý dozor. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu testovania vykonávala na 115 základných školách priamo Štátna školská inšpekcia.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

2. júna 2016

Odporúčané články