PREVOD HODNOTNÝCH AKCIÍ NA ŠTÁT VZRASTÁ

BRATISLAVA 19. februára 2016 (WBN/PR)

Počet žiadostí o prevod hodnotných akcií na štát v poslednom období vzrástol. Len v decembri minulého roka chceli občania darovať štátu akcie v celkovej hodnote takmer 50 000 eur. Občania tak prichádzajú nielen o vlastné peniaze, ktoré by mohli získať predajom hodnotných akcií, ale aj o možné dividendy. Preto spoločnosť Dlhopis, o.c.p., a.s. prijala opatrenia ako občanov upozorniť, aby svoje rozhodnutie darovať štátu hodnotné akcie, dôkladne zvážili.

V decembri 2014 chceli občania previesť cenné papiere na štát z celkového počtu spísaných zmlúv v 637 prípadoch. O rok neskôr v decembri 2015 tento počet vzrástol o cca 9 percent z celkového počtu zmlúv. Išlo o cenné papiere spoločností Slovnaft, VUB Banka, Zentiva, Allianz a ďalších. Hodnota týchto akcií sa pohybovala v rozmedzí od 450 do 1 600 euro.

„Chceli by sme občanov dôrazne upozorniť , aby si dôkladne zvážili, či chcú svoje akcie previesť na štát. V prípade hodnotných akcií totiž môžu prísť o pomerne veľa peňazí,“ hovorí Miloslav Michalík, generálny riaditeľ spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s.. „Pre našu spoločnosť tieto žiadostí prinášajú okrem väčšej prácnosti aj riziká reklamácií a žiadosti o spätný prevod akcií.“

Preto spoločnosť Dlhopis, o.c.p., a.s. prijala konkrétne opatrenia. Ak zistia, že občan chce previesť hodnotné cenné papiere, kontaktujú ho – písomne alebo telefonicky. Ďalej od neho žiadajú písomný súhlas, že aj napriek hodnote chce svoje akcie previesť na štát. Okrem toho mu umožnia Zmluvu stornovať a cenné papiere si ponechať alebo ich predať.

Hodnotu cenných papierov nezisťuje ani Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP“), ktorý vedie účty majiteľov. Cenné papiere totiž eviduje iba v menovitej hodnote, ktorá je od trhovej hodnoty odlišná. V súčasnosti vedie CDCP 258 tisíc účtov pre fyzické osoby, z toho účty zosnulých sú v počte 98 tisíc. Celkový počet účtov po odpočítaní účtov zosnulých je 160 tisíc.

V zmysle zákona je vedenie účtu spoplatnené, preto začiatkom roka zaslal CDCP svojim klientom faktúry. Minimálna cena za vedenie účtu majiteľa pre fyzické osoby je 1 euro mesačne plus DPH. Ročná cena za vedenie účtu majiteľa je súčtom mesačných poplatkov. Ak na účte budú počas celého roka vedené cenné papiere, cena za rok je minimálne 12 eur plus DPH. Ak sa občania rozhodnú ponechať si svoje cenné papiere na účte v CDCP majú povinnosť faktúru zaplatiť do 28. februára tohto roka.

Do objemu cenných papierov, z ktorého sa počíta cena, sa nezahŕňajú napr. cenné papiere emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. preto jeden krát do mesiaca zruší emisie zaknihovaných cenných papierov v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Táto informácia je zverejňovaná na web stránke www.cdcp.sk a v dennej tlači uverejňujúcej burzové správy.

„Prázdny účet majiteľa nemusí klient zrušiť. Môže si ho ponechať, ak má v úmysle si neskôr nakúpiť cenné papiere“, hovorí Martin Wiedermann, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ CDCP. „Centrálny depozitár posilňuje tzv. členský princíp. Od 1. januára tohto roka nezriaďujeme účty majiteľa pre fyzické osoby. O zriadenie účtu majiteľa môže fyzická osoba požiadať niektorého z členov centrálneho depozitára.“

Pokiaľ občania zistia, že ich cenné papiere nemajú pre nich hodnotu, môžu ich do 30. júna tohto roka previesť bezodplatne na štát. Od roku 2009, kedy sa možnosť prevodov začala, do konca roka 2015 využilo možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na štát celkovo 519 227 občanov.

„Občania by mali prevádzať na štát cenné papiere, ktoré majú nepatrnú alebo žiadnu hodnotu. Alebo také cenné papiere, ktoré majú hodnotu ale po odpočítaní nákladov súvisiacich s prevodom dostane občan menej, ako keby ich previedol na štát,“ hovorí Miloslav Michalík, generálny riaditeľ spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. “ Štát totiž neprepláca hodnotu cenných papierov, hradí náklady spojené s prevodom, občanom refunduje poplatky za vedenie majetkového účtu za rok prevodu a dva roky predchádzajúce.“

Občania môžu svoje i zdedené cenné papiere previesť na štát prostredníctvom 150 vybraných pracovísk Slovenskej pošty na území celej SR, prípadne korešpondenčne. Ešte pred podpísaním Zmluvy by si mali dôkladne preveriť alebo prepočítať hodnotu prevádzaných cenných papierov.

Všetky informácie, ktoré súvisia s procesom prevodov cenných papierov na štát sú k dispozícii na bezplatnej informačnej linke 0800 124 784 alebo na mailovej adrese info@dlhopisocp.sk.

Informácie sú dostupné aj www.akciebezhodnoty.sk alebo na webových stránkach www.dlhopisocp.sk, www.cdcp.sk.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

23. februára 2016

Odporúčané články