Stroden Management Limited: Zmenky voči SPP nikdy nespochybnil súd, ani SPP

394652_gettyimages 879977258 676x392.jpg

BRATISLAVA 28. novembra 2018 (WBN/PR) – Stroden Management Limited nevlastní žiadne takzvané „Duckého zmenky“, ale legálne a platné zmenky SPP, ktoré boli vystavené,  ako zábezpeka úveru od Union banky. Na každej zmenke je notársky overený podpis vtedajšieho generálneho riaditeľa a štatutára SPP. Platnosť zmeniek od roku 1999 nespochybnil ani jeden súd a ani SPP. Všetky verejné vyjadrenia politikov a médií, ktoré spochybňujú postavenie Stroden Management Limited a používajú termíny, ako „pochybná schránková firma“, alebo „paraziti“, vníma spoločnosť ako pokračovanie roky trvajúcich snáh, vyhnúť sa spravodlivosti a povinnosti zaplatiť.

„Stroden Management Limited podniká 16 rokov v oblasti správy pohľadávok. Sme riadny podnikateľský subjekt z krajiny EÚ, ktorý si plní záväzky. Predmetné zmenky sme získali v riadnom konkurze, ktorý vykonával konkurzný správca potom, ako Union banka v máji 2003 vstúpila do konkurzu. Za zmenky sme správcovi ponúkli najvyššiu cenu a túto riadne zaplatili. V súlade s právom ich uplatňujeme voči subjektu, ktorý ich vydal. A tým subjektom je SPP“, uvádza sa v stanovisku Stroden Management Limited.

Firma sa venuje podnikaniu v oblasti pohľadávok a dlhodobo využíva na správu a manažment svojich pohľadávok firmu EC Group Investment z Prahy.

„Pre Stroden Managament Investment – ale nielen pre nich – pracujeme ako správcovia ich pohľadávok viac ako 15 rokov. Len vo veciach Stroden Management Limited sme inkasovali za dané obdobie rádovo miliardy českých korún. Spravujeme a manažujeme aj prípad piatich zmeniek voči SPP“, povedal majiteľ EC Group Investment Pavel Šimek a dodal, že sa dôrazne ohradzuje voči snahe spájať tento prípad s kauzou takzvaných „Duckého zmeniek“, ktoré sa za dlhé roky dozadu, stali synonymom podvodu.

„Je nám známe, že tu boli prípady, kedy sa objavili pochybné zmenky s podpisom bývalého štatutára SPP Jána Duckého, ale nášho prípadu sa to netýka. Účelové spájanie možných podvodných konaní iných subjektov s nami, už dlhé roky slúži na vytváranie tlaku s cieľom zabrániť výkonu realizácie spravodlivého rozsudku“, povedal Pavel Šimek.

Stroden Management Limited ďalej v stanovisku zdôrazňuje, že všetky rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave, ako aj rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sú od roku 1999 v tejto veci konzistentné. Posledné rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave aj Najvyššieho súdu SR je v súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami týchto súdov. Samotná platnosť zmeniek nebola nikdy žiadnym súdom spochybnená a nikdy tak neurobil ani SPP. Ani Najvyšší súd v roku 2003 pri rozhodovaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora, nenamietol platnosť zmeniek a pohľadávky voči SPP, ale iba vrátil vec Krajskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie s odôvodnením v procesných nedostatkoch.

„Od roku 1999, respektíve 2000 až dodnes, sa všetky námietky SPP voči rozhodnutiam súdov v tejto veci, opierali  o údajné procesné nedostatky. Presne to isté sa deje aj dnes. Nikdy nebola vznesená žiadna meritórna námietka týkajúce sa podstaty veci – platnosti a účinnosti daných zmeniek. Prvé právoplatné rozhodnutie o povinnosti uhradiť sumu plynúcu z predmetných zmeniek bolo zrušené len na základe inštitútu mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora v roku 2003. Tento inštitút bol tvrdo kritizovaný zo strany EÚ a dnes už nie je súčasťou slovenského právneho systému“, konštatuje na záver v stanovisku Stroden Management Limited.

Chronológia súdnych sporov

25.marec 1999. Union banka, ktorá poskytla SPP úver vo výške 350 miliónov českých korún, ktorý nebol včas a riadne splatený, uplatnila voči SPP nárok na preplatenie zmeniek, ktoré boli riadne vystavené, ako záruka voči poskytnutému úveru.
17.máj 1999. Krajský súd v Bratislave vydal zmenkový platobný rozkaz, ktorým zaviazal SPP zaplatiť Union banke zmenkovú istinu 350 miliónov českých korún plus príslušenstvo.
17.apríla 2000. Krajský súd v Bratislave rozhodol o námietke SPP voči platobnému rozkazu tak, že potvrdil zmenkový platobný rozkaz v celom rozsahu.
29.novembra 2001. Najvyšší súd SR v rámci odvolacieho konania iniciovaného SPP, potvrdil rozsudok Krajského súdu a ten sa tak stal právoplatným
30.október 2002. 5-členný senát Najvyššieho súdu rozhodol o mimoriadnom opravnom prostriedku – dovolanie, ktorý uplatnil SPP tak, že ho odmietol a nárok Union banky označil za skutočný a existentný.
Nasledoval politický nátlak, ktorého výsledkom bolo mimoriadne dovolanie Generálneho prokurátora SR voči právoplatnému rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR.
19.júna 2003. Najvyšší súd SR v rámci prerokovania mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora SR, zrušil rozsudok odvolacieho súdu, ako aj rozsudok Krajského súdu v Bratislave a vrátil vec na opätovné konanie Krajskému súdu v Bratislave.

Pozn: Týmto krokom bol hrubo a neodôvodnene narušený princíp právnej istoty, čo konštatoval aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý inštitút mimoriadneho dovolania označil za rozporný s právnymi zásadami EÚ a jej členov. Slovenská republika prehrala súdne spory, ktoré sa týkali inštitútu mimoriadneho dovolania a musela platiť náhradu škody, ktorá bola takto spôsobená. Tento inštitút už dnes nie je súčasťou právneho systému SR.

Máj 2003. Union banka vstúpila do konkurzu a v rámci verejného výberového konania ktoré vyhlásil konkurzný správca Union banky aj na predaj pohľadávok voči SPP, získala predmetné zmenky spoločnosť Stroden Management Limited, ktorá ponúkla a zaplatila najvyššiu cenu.
Máj 2003 – November 2018. Stroden Management Limited pokračoval v súdnom vymáhaní svojho legálneho nároku.
November 2018. Najvyšší súd SR, tak isto ako pred tým Krajský súd v Bratislave potvrdili nárok Stroden Management Limited v plnom rozsahu.

Viac k témam: SPP, STRODEN MANAGEMENT LIMITED, zmenky
Zdroj: Webnoviny.sk – Stroden Management Limited: Zmenky voči SPP nikdy nespochybnil súd, ani SPP © SITA Všetky práva vyhradené.

28. novembra 2018

Odporúčané články